Vyzkoušet zdarma
0

Všeobecné obchodní podmínky

účinné od 15.6.2018


společnosti IReSoft, s.r.o.,
se sídlem: Cejl 62, Brno, 602 00, IČ: 26297850,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 42453 (dále jen „Poskytovatel”)

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 734 150 760, +420 543 215 460
E-mail: info@alveno.cz

1 Úvodní ustanovení

1/1 Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) při užívání informačního systému Alveno (dále jen „systém Alveno“), který slouží k evidenci a výpočtu docházky především zaměstnanců a také ke kontrole přístupu osob, a který je propojen s aplikačním a databázovým serverem Poskytovatele (dále jen „Cloud“); Poskytovatel je autorem a výhradním držitelem veškerých majetkových práv k systému Alveno.

1/2 Návrh Poskytovatele k uzavření smlouvy o užívání systému Alveno není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2 Předmět smlouvy

2/1 Poskytovatel smlouvou uzavřenou v souladu s článkem 3 těchto obchodních podmínek poskytuje Nabyvateli oprávnění k užívání systému Alveno v rozsahu a způsobem definovaném níže a Nabyvatel se zavazuje platit za poskytnutí tohoto oprávnění k užívání stanovenou cenu (licenční odměnu) a dodržovat další povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami.

3 Uzavření smlouvy

3/1 Smlouva se uzavírá tím, že Nabyvatel na stránce www.alveno.cz (dále jen „Klientská zóna“) vyplní elektronický registrační formulář a stisknutím tlačítka „Registrovat“ jej odešle Poskytovateli. Poté mu je Poskytovatelem ihned založen uživatelský účet. Přístupovými údaji je e-mail Nabyvatele a heslo, které si Nabyvatel při registraci zvolil. Obsahem smlouvy jsou tyto obchodní podmínky ve verzi účinné k okamžiku uzavření smlouvy.

3/2 Pro platnou registraci je nutné vyplnění veškerých údajů, které Poskytovatel v registračním formuláři označuje jako povinné, a souhlas s těmito podmínkami provedený zatržením příslušné volby na registračním formuláři. Uvedení nesprávných údajů povede k výpovědi smlouvy Poskytovatelem v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek.

3/3 Každý Nabyvatel může mít nejvýše jeden účet systému Alveno na jednu e-mailovou adresu. V rámci jednoho účtu však Nabyvatel může aktivovat přístup do systému Alveno vícero uživatelům, a to i pro různé společnosti.  Uživatelem dle této smlouvy se rozumí jedna osoba, jejíž docházka je systémem Alveno zpracovávána, či vůči níž jsou použity jiné funkce systému Alveno.

4 Předmět a rozsah užívání

4/1 Systém Alveno existuje pouze v jediné licenční verzi bez jakýchkoli omezení.

4/2 Oprávnění Nabyvatele k užití systému Alveno se poskytuje po dobu trvání uzavřené smlouvy v rozsahu specifikovaném těmito obchodními podmínkami.

4/3 Nabyvatel není oprávněn užívat systém Alveno jiným způsobem a v jiném rozsahu než stanoveném těmito obchodními podmínkami a jak to vyplývá z povahy smluvního vztahu a systému Alveno, zejména pak Nabyvatel není oprávněn nad tento rámec vytvářet jakékoli rozmnoženiny systému Alveno, není oprávněn měnit, zpětně překládat, dekompilovat nebo disassemblovat programový kód systému Alveno nebo jeho části, popřípadě odblokovávat, rušit nebo obcházet ochranné prvky systému Alveno (nebo se o tyto účinky pokoušet). Nabyvatel dále není oprávněn především vytvářet jakékoliv rozmnoženiny systému Alveno za jiným účelem, než pro vlastní interní potřeby v souladu se smyslem a účelem této smlouvy (např. školení zaměstnanců), obzvláště pak není Nabyvatel oprávněn vytvořené rozmnoženiny poskytnout či zpřístupnit další osobě, využít k vlastní podnikatelské činnosti (a to i jen jejich části) či vytvořit na jejich základě vlastní obdobný systém.

4/4 Nabyvatel je oprávněn v rámci jemu poskytnuté licence systému Alveno tuto poskytovat třetím osobám či jim umožnit užívání systému Alveno. Odpovědnost nabyvatele tím není dotčena.

4/5 Nabyvatel není oprávněn užívat systém Alveno způsobem, který by negativně ovlivnil jeho funkčnost.

4/6 Poskytovatel je oprávněn kontrolovat dodržování povinností Nabyvatele stanovených v této kapitole.

5 Cena a platební podmínky

5/1 Za užívání systému Alveno je Nabyvatel povinen hradit odměnu stanovenou ceníkem Poskytovatele, který je zveřejněn v Klientské zóně systému Alveno a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5/2 Po dobu prvních 30 dnů od uzavření smlouvy není užívání systému Alveno zpoplatněno. První zúčtovací období (tedy zpoplatněné užívání) tak začíná dnem následujícím po uplynutí doby prvních 30 dnů od uzavření smlouvy a od vyjádření souhlasu Nabyvatele (tedy po kumulativním splnění obou podmínek), a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce, ve kterém začalo běžet. Poté je zúčtovacím obdobím vždy kalendářní měsíc. Za vyjádření souhlasu Nabyvatele se zpoplatněným užíváním systému Alveno se považuje také dobití kreditu dle čl. 6 těchto obchodních podmínek.

5/3 Odměna se hradí vždy zpětně za uplynulé zúčtovací období, a to k prvnímu dni následujícího zúčtovacího období (tj. k 1. dni kalendářního měsíce).

5/4 Odměna je hrazena vždy odečtením z kreditu, který si Nabyvatel navyšuje v souladu s článkem 6 těchto obchodních podmínek.

5/5 Nepostačuje-li aktuální výše kreditu k úhradě příslušné odměny, je Poskytovatel oprávněn kdykoli ode dne následujícího po dni, kdy mělo k úhradě dojít, uvést systém Alveno do režimu umožňujícímu pouze náhled (nikoliv tedy úpravu či vkládání údajů) (dále jen „režim náhledu“); Nabyvatel bude na tuto skutečnost neprodleně upozorněn elektronickou poštou. Jakmile Nabyvatel navýší kredit do výše odpovídající alespoň celkové výši celé doposud neuhrazené odměny Poskytovatele, dojde k čerpání kreditu na úhradu této odměny a Nabyvateli bude systém Alveno znovu uveden do plnohodnotného provozu. V režimu náhledu bude systém Alveno vždy maximálně 90 po sobě jdoucích dní, poté je Poskytovatel oprávněn veškerá data Nabyvatele uložená v Cloudu nenávratně odstranit. Do režimu náhledu bude systém Alveno přepnut také tehdy, pokud po uplynutí doby dle bodu 5/2 těchto obchodních podmínek neprojeví Nabyvatel vůli pokračovat dále v užívání systému Alveno v úplatném režimu dle aktuálně platného ceníku dle bodu 5/1 těchto obchodních podmínek. I pro tento případ platí, že po uplynutí 90 dnů v režimu náhledu budou data uložená v Cloudu nenávratně odstraněna.

5/6 Výše odměny, kterou je za dané zúčtovací období Nabyvatel povinen Poskytovateli uhradit, se stanoví v souladu s ceníkem, a to v závislosti na počtu aktivních uživatelů v příslušném zúčtovacím období, přičemž Nabyvatel hradí Poskytovateli odměnu za každého aktivního uživatele ve výši stanovené v ceníku; aktivním uživatelem se rozumí uživatel, kterému byla v příslušném zúčtovacím období pomocí systému Alveno vypočtena docházka, či vůči němuž byla užita některá z dalších funkcí systému Alveno.

5/7 Smluvní strany se dohodly na tom, že minimální výše měsíční odměny Poskytovatele, kterou je Nabyvatel povinen uhradit, činí částku odpovídající výši odměny za 1 aktivního uživatele, kterému byla v příslušném zúčtovacím období vypočtena docházka, dle platného ceníku. Minimální výši hradí Nabyvatel za zúčtovací období, za které by jinak podle bodu 5/6 výše nebyl povinen hradit Poskytovateli odměnu žádnou. Poskytovatel může dle vlastního uvážení rozhodnout o tom, že Nabyvateli nebude účtovat minimální výši měsíční odměny, nebo že bude požadovat minimální výši v menším rozsahu. Takové rozhodnutí je však účinné pouze po dobu v něm výslovně vymezenou. Takové rozhodnutí pak nezakládá jakoukoliv praxi mezi stranami či nárok Nabyvatele stejné rozhodnutí v jiných než výslovně vymezených obdobích.

5/8 Pro první zúčtovací období, pokud je kratší než kalendářní měsíc, se odměna i minimální výše odměny snižují poměrně.

6 Kredit

6/1 Kredit si Nabyvatel navyšuje prostřednictvím Klientské zóny způsoby, které jsou v ní uvedené. Nabyvatel může navýšení kreditu provést také prostou úhradou na bankovní účet Poskytovatele uvedený v Klientské zóně, přičemž pro navýšení kreditu je povinen uvést při takové platby správně svůj variabilní symbol (dostupný v Klientské zóně).

6/2 Minimální výše jednorázového navýšení kreditu kterýmkoli ze způsobů navýšení činí 300,- Kč bez DPH.

6/3 Neprodleně po připsání platby navýšení kreditu na bankovní účet Poskytovatele, pokud nejde o platbu pod minimální výši dle bodu 6/2, bude kredit navýšen v Klientské zóně a Poskytovatel vystaví Nabyvateli daňový doklad, který bude Nabyvateli zaslán elektronickou poštou ve formátu PDF a který bude rovněž přístupný v klientské zóně ke stažení.

6/4 Výše kreditu je v systému evidována v Kč a bez DPH. Poskytovatel může Nabyvateli navýšit kredit o částku vyšší, než je částka, kterou Nabyvatel Poskytovateli uhradil – tento rozdíl se pak označuje jako tzv. bonus a je rovněž evidován v Kč a bez DPH. Podmínky poskytnutí bonusu Poskytovatel v takovém případě buď Nabyvateli přímo sdělí, nebo je zveřejní na webových stránkách www.alveno.cz. Při každé úhradě pak bude čerpán nejdříve bonus, avšak maximálně do výše 50 % ceny. Poskytnutí bonusu nezakládá jakoukoliv praxi mezi stranami či nárok Nabyvatele na poskytnutí bonusu kdykoliv v budoucnu.

6/5 Nespotřebovaný kredit (vč. případného bonusu) Poskytovatel Nabyvateli nevrací. Uzavřením smlouvy se Nabyvatel předem vzdává práva na vrácení nespotřebovaného kreditu.

7 Ostatní ujednání

7/1 Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost systému Alveno v rozsahu 99 % času v každém měsíci. Tento závazek není porušen, pokud k většímu omezení dostupnosti dojde v důsledku překážky, která vznikla nezávisle na vůli a poměrech Poskytovatele, za kterou se považuje mimo jiné též výpadek na straně poskytovatele serverhostingových služeb, u něhož je provozován Cloud.

7/2 Poskytovatel k systému Alveno neposkytuje záruku jakéhokoli druhu. Nabyvatel nese sám odpovědnost za použití systému Alveno a jeho výstupů.

7/3 Pro případ, že Nabyvateli vznikne škoda, za kterou Poskytovatel odpovídá v důsledku porušení svých povinností podle této smlouvy, se sjednává omezení nároku na náhradu takové škody v souhrnu za všechny nároky Nabyvatele vůči Poskytovateli na náhradu škody na částku ve výši měsíční odměny, kterou Nabyvatel uhradil Poskytovateli v zúčtovacím období, kdy došlo k porušení povinností Poskytovatele.

7/4 Součástí systému Alveno je také přístupový systém, který dle svého nastavení umožňuje vybraným uživatelům např. otevírání dveří, přístup přes turnikety apod. Nabyvatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu, která může vzniknout Nabyvateli či jiným osobám v souvislosti s nesprávným nastavením přístupového systému. Nabyvatel také bere na vědomí, že ani přístupový systém obsažený v systému Alveno neposkytuje úplnou jistotu a zabezpečení prostoru.

8 Ochrana vkládaných informací

8/1 Poskytovatel se zavazuje chránit obsah vložený Nabyvatelem, zacházet s tímto obsahem jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě, vyjma případů, kdy:

 • a) takovéto poskytnutí informací je požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného takovou povinnost uložit; nebo
 • b) takové informace se později staly veřejně dostupnými z důvodů jiných, než je porušení závazků zde ustanovených; nebo
 • c) jde o sdělení informace Poskytovatelem pro účely ochrany svých práv a oprávněných zájmů v rozhodčím řízení, v soudním řízení nebo v řízení u orgánů veřejné správy.

9 Trvání smluvního vztahu

9/1 Smluvní vztah založený touto smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou. Trvání smluvního vztahu dle této smlouvy končí prvním dnem následujícím po posledním dni třetího zúčtovacího období následujícího po zúčtovacím období, za které bylo jako poslední možno čerpat úhradu odměny Poskytovatele v plné výši z kreditu Nabyvatele.

9/2 K ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy dochází též okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek:

 • a) jestliže z důvodu nedostatku kreditu není možno provést čerpání úhrady odměny Poskytovatele alespoň za tři zúčtovací období (tj. pro případ, že se Nabyvatel dostane do prodlení s odměnou Poskytovatele za tři zúčtovací období současně, přičemž tato období nemusí být po sobě následující); nebo
 • b) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy z důvodu zjištění, že údaje uvedené o Nabyvateli v registračním formuláři, které Poskytovatel v registračním formuláři označuje jako povinné, nejsou pravdivé nebo byly užity neoprávněně; nebo
 • c) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro porušení kterékoli povinnosti dle článku 4 těchto obchodních podmínek; nebo
 • d) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro hrubé či opakované porušení kterékoli povinnosti dle těchto obchodních podmínek; nebo
 • e) dnem výmazu dat Nabyvatele uložených v Cloudu v souladu s bodem 5/5 těchto obchodních podmínek.

Výpověď je účinná doručením, tj. bez výpovědní doby.   

9/3 Nabyvatel je oprávněn vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí bez udání důvodu, a to s  výpovědní dobou do konce kalendářního měsíce, v němž byla tato výpověď doručena Poskytovateli.

9/4 Smluvní vztah založený touto smlouvou končí také tehdy, jestliže Nabyvatel vyjádří nesouhlas s novými obchodními podmínkami v souladu s článkem 11/3; v takovém případě končí tato smlouva uplynutím posledního dne účinnosti dosavadních obchodních podmínek.

9/5 Dnem následujícím po posledním dni trvání smluvního vztahu dojde k trvalému a nenávratnému odstranění veškerých dat Nabyvatele uložených v Cloudu a k zrušení registrace Nabyvatele. Poskytovatel je k témuž dni oprávněn započíst případný zbývající kredit v celé výši na úhradu dlužné odměny podle této smlouvy. Dle bodu 6/6 těchto obchodních podmínek se pak nespotřebovaný kredit nevrací.

10 Ochrana osobních údajů

10/1 Smlouva (ve znění těchto obchodních podmínek) je zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů mezi správcem osobních údajů (Nabyvatelem) a zpracovatelem osobních údajů (Poskytovatelem) s tím, že jsou zde již zapracovány též náležitosti ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčených subjektů údajů.

10/2 Poskytovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje, které Nabyvatel uloží v rámci užívání systému Alveno dle smlouvy, tj. zejména údaje o zaměstnancích Nabyvatele (především identifikační údaje a údaje související s evidencí a výpočtem docházky) a dalších osob, kterým Nabyvatel umožní přístup do jednotlivých šablon práv uživatelů (zejména identifikační údaje a údaje související s výkonem činnosti pro Nabyvatele) (zaměstnanci a další osoby, jimž Nabyvatel umožní přístup dále společně jen „subjekty údajů“; osobní údaje subjektů údajů dále společně jen „osobní údaje“). V případě zpracování biometrických údajů subjektů údajů bude Poskytovatel zpracovávat též jejich citlivé údaje – zvláštní kategorie osobních údajů.

10/3 Doba trvání zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek odpovídá době trvání smlouvy jako celku, tzn. i smlouva o zpracování osobních údajů se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena způsoby upravenými zejména předchozím čl. IX. a v příslušných právních předpisech. Co se pak týče jednotlivých osobních údajů zpracovávaných v rámci užívání systému Alveno Nabyvatelem, tyto mohou být prostřednictvím tohoto systému zpracovávány vždy toliko po dobu, po kterou trvá právní titul, na jehož základě jsou zpracovávány (tzn. toliko do doby, než dojde k odvolání souhlasu, k uplynutí doby zpracování stanovené právním předpisem apod.), uvedené se zavazuje zajišťovat Nabyvatel.

10/4 Strany shodně konstatují, že zpracování osobních údajů Poskytovatelem bude probíhat výlučně za účelem umožnění Nabyvateli užívat systém Alveno ve smyslu smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky. Systém Alveno má přitom Nabyvatel zájem užívat pouze za účelem evidence a výpočtu docházky zaměstnanců, ke kontrole přístupu dalších osob a související ochraně svého majetku a bezpečnosti. Užívání systému Alveno pouze k účelům dle předchozí věty se Nabyvatel zavazuje při své práci s tímto systémem, a s tím souvisejícím nakládáním s osobními údaji subjektů údajů, zajistit.

10/5 Poskytovatel bude osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynů Nabyvatele, a to včetně případného předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve smyslu a za podmínek stanovených v čl. 28 odst. 3 písm. a) GDPR. Nabyvatel na základě této smlouvy konkrétně požaduje, aby Poskytovatel osobní údaje zcela nebo částečně automatizovaným způsobem pomocí systému Alveno od Nabyvatele shromažďoval, ukládal je a Nabyvateli je zpřístupňoval, aby prostřednictvím jednotlivých funkcí systému Alveno umožnil Nabyvateli nakládání s dotčenými osobními údaji (individuální či hromadné ukládání, doplňování, upravování či odstraňování osobních údajů apod.) či aby je zpracovával dalšími způsoby potřebnými k řádnému plnění závazků Poskytovatele ve smyslu smlouvy a těchto obchodních podmínek. Nabyvatel a Poskytovatel společně prohlašují, že výčet operací zpracování osobních údajů, které má Poskytovatel pro Nabyvatele zajišťovat, může být na základě zvláštní písemné (listinné nebo elektronické) domluvy stran dále rozšířen s tím, že konkrétní operace zpracování budou pak Poskytovatelem provedeny na základě pokynů Nabyvatele a v souladu s nimi a touto smlouvou. Poskytovatel dále na základě pokynu Nabyvatele a v intencích tohoto pokynu bude zpracovávat osobní údaje též neautomatizovaným způsobem postupem dle bodu 10/11.

10/6 Nabyvatel tímto pověřuje Poskytovatele zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek.

10/7 Poskytovatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů v souladu s tímto článkem smlouvy zavazuje:

 • a) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem dle tohoto článku obchodních podmínek a způsobem v tomto článku obchodních podmínek stanoveném,
 • b) přijmout vhodná technická a organizační opatření, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů dle předchozího písm. a) a odpovídají s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů,
 • c) zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s touto smlouvou, GDPR, příslušnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy,
 • d) po skončení trvání smlouvy veškeré zpracovávané osobní údaje předat Nabyvateli jako správci osobních údajů, vymazat veškeré jejich případně existující kopie a nenávratně zlikvidovat osobní údaje, které po předání zůstanou na Cloudu.

10/8 Při stanovení technických a organizačních opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů se Poskytovatel zavazuje:

 • • posuzovat rizika vyplývající ze zpracování osobních údajů osobami, které mají
 • • bezprostřední přístup k osobním údajům,
 • • zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, jakož i neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či
 • • vymazání záznamů obsahujících osobní údaje,
 • • přijmout opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány,
 • • veškerá opatření dle tohoto bodu smlouvy se však vztahují toliko k osobám, kterým přístup a zpracovávání osobních údajů umožní ve smyslu této smlouvy Poskytovatel, nikoliv k osobám, jimž přístup k osobním údajům umožní přímo či nepřímo samotný Nabyvatel, tzn. za toto zpřístupnění odpovídá Nabyvatel sám.

10/9 Při zpracovávání osobních údajů, které probíhá automatizovaně, se Poskytovatel zavazuje:

 • • zpracovávat všechny informace a osobní údaje v souladu s požadavky systému managementu bezpečnosti informací,
 • • zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

10/10 Zaměstnanci Poskytovatele a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností budou přicházet do styku s osobními údaji v rozsahu potřebném k provedení smlouvy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá po neomezenou dobu, a to i po skončení pracovního poměru nebo příslušných prací. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních zákonů. Dodržování závazků ve smyslu tohoto bodu smlouvy bude zajišťovat Poskytovatel, jenž se v této souvislosti zavazuje své zaměstnance a další dotčené osoby o povinnosti dodržovat mlčenlivost řádně poučit a k tomuto je též odpovídajícím způsobem smluvně zavázat.

10/11 Poskytovatel (resp. jeho zaměstnanci či jiné jím pověřené osoby) je oprávněn nahlížet do údajů, které jsou zpracovávány v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, a tyto neautomatizovaně zpracovávat, pouze na základě písemného nebo e-mailového pokynu Nabyvatele, resp. jeho zaměstnance či jiné jím pověřené osoby, který učiní v souvislosti s:

 • • vadou příslušného systému, kdy Poskytovatel nahlédne do údajů výlučně za účelem jejího odstranění, nebo
 • • poskytováním uživatelské podpory.

Poskytovatel je oprávněn do osobních údajů nahlížet, tyto upravovat, doplňovat, odstraňovat či s nimi provádět další operace zpracování (individuálně či hromadně), vždy však výlučně v mezích písemného nebo e-mailového pokynu Nabyvatele, jakož i v mezích účelu, pro něhož k těmto operacím zpracování dochází, to vše pak vždy v nejmenším možném rozsahu. Poskytovatel přitom nebude do osobních údajů nahlížet, příp. je jinak zpracovávat, v případě, že toto není nezbytně nutné pro splnění úkolů výše, a to i když zde bude opačného pokynu Nabyvatele. Poskytovatel též prohlašuje a zavazuje se, že má a bude mít nastaveny interní procesy tak, aby bylo z jeho strany na nejnižší možnou úroveň sníženo riziko neoprávněného zpřístupnění údajů, nahlížení do nich či jejich zneužití.

10/12 Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění povinností zpracovatele stanovených výše bude vždy zohledněna skutečnost, že Poskytovatel pouze umožňuje přístup k osobním údajům Nabyvateli prostřednictvím systému Alveno, přičemž určení konkrétních osob, které budou moct pomocí příslušného systému k osobním údajům přistupovat, provádí na vlastní odpovědnost Nabyvatel. Poskytovatel je však připraven poskytnout Nabyvateli (na jeho žádost) při volbě a implementaci vhodných technických a organizačních opatření souvisejících se zpracováváním osobních údajů prostřednictvím systému Alveno přiměřenou součinnost.

10/13 Poskytovatel je dále oprávněn implementovat do systému Alveno softwarovou funkcionalitu, která bude automaticky a bez dalšího zásahu Poskytovatele provádět anonymizaci údajů, které jsou zpracovávány v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, a která bude dále předávat takto vzniklé anonymní údaje Poskytovateli, přičemž tyto je Poskytovatel oprávněn libovolně využít. V průběhu anonymizace dle předchozí věty se Poskytovatel (resp. jeho zaměstnanci) nedostane do přímého kontaktu s osobními údaji, jelikož anonymizace probíhá automaticky (strojově) v příslušném modulu. Nabyvatel nemá v souvislosti s právy Poskytovatele dle tohoto bodu právo na jakoukoli odměnu.

10/14 Strany této smlouvy se vzájemně zavazují poskytovat si při zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem veškerou součinnost potřebnou k naplnění požadavků stanovených touto smlouvou, GDPR, příslušnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Závazek součinnosti dle předchozí věty přitom zahrnuje též povinnost Poskytovatele být Nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Nabyvatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. Stejně tak se Poskytovatel zavazuje být Nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů. K podobné součinnosti se pak zavazuje též Nabyvatel ve vztahu k Poskytovateli.

10/15 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy a čl. 28 GDPR, což zahrnuje též povinnost Poskytovatele neprodleně Nabyvatele informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje GDPR nebo jiné předpisy Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů. Poskytovatel se výslovně zavazuje, že při zpracovávání osobních údajů ve smyslu této smlouvy:

 • • přijme všechna opatření požadovaná dle čl. 32,
 • • bude dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedená v čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR,

bude zohledňovat povahu zpracování a bude Nabyvateli (v rozsahu, v němž to bude možné) nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinnosti Nabyvatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. GDPR, bude nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici. Poskytovatel se zavazuje v nezbytném rozsahu umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné Nabyvatelem nebo jiným k tomu Nabyvatelem pověřeným auditorem, a k těmto auditům svou činností přispět.

10/16 Nabyvatel uděluje Poskytovateli obecné písemné povolení ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR k zapojení případných dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů. Při případném zapojení dalších zpracovatelů se Poskytovatel zavazuje postupovat v souladu s čl. 28 odst. 4 GDPR.

10/17 Nabyvatel se tímto vůči Poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu – jakožto správci osobních údajů – plynou z této smlouvy, GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek Nabyvatele dle předchozí věty zahrnuje mj. povinnost zpracovávat toliko osobní údaje, k nimž Nabyvatel, jakožto správce, disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se Nabyvatel zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů prostřednictvím systému Alveno (nebo v souvislosti s ním) bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů. V každém případě, kdy nebude ke zpracovávání osobních údajů disponovat jiným právním titulem, se pak Nabyvatel zavazuje zajistit udělení písemného souhlasu subjektu údajů s tímto zpracováním, a to přímo ve vztahu k systému Alveno. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se pak Nabyvatel zavazuje zajistit též adekvátní informování a poučení dotčených subjektů údajů dle GDPR, a to vč. výslovného upozornění dotčeného subjektu údajů na zpracovávání jeho osobních údajů Poskytovatelem prostřednictvím systému Alveno a s tím související možnost provádění servisních zásahů zaměstnanci či jinými pověřenými zástupci Poskytovatele ve smyslu této smlouvy. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto bodem smlouvy Nabyvateli, se tento zavazuje nahradit Poskytovateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která Poskytovateli v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

11 Závěrečná ustanovení

11/1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách www.alveno.cz při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a nabyvatelem a rovněž po přihlášení do Klientské zóny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. Obě smluvní strany měly možnost se s jejich textem seznámit před uzavřením smlouvy.

11/2 Vztahy Poskytovatele a Nabyvatele se ve věcech zde výslovně neupravených řídí českým právním řádem, a to zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Užití obchodních podmínek Nabyvatele je vyloučeno. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí býti vůči druhé smluvní straně ve slabším postavení. Současně obě smluvní strany prohlašují, že měly reálnou možnost ovlivnit obsah práv a povinnosti plynoucích jim z tohoto smluvního vztahu.

11/3 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky i ceník průběžně novelizovat, a to i nahrazením novými obchodními podmínkami či novým ceníkem. Nové znění těchto obchodních podmínek nebo ceníku Poskytovatel zveřejní nejpozději 15 dnů před nabytím jeho účinnosti po přihlášení do Klientské zóny a ve stejné lhůtě informuje Nabyvatele elektronickou poštou. Nabyvatel je povinen se s novým zněním obchodních podmínek a ceníku seznámit s tím, že pokud neprojeví nejpozději poslední den účinnosti stávajících obchodních podmínek vůči Poskytovateli výslovný nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek a užívá-li systém Alveno nadále, považují se nové obchodní podmínky za oboustranně schválené a účinné ode dne určeného v příslušném oznámení o účinnosti nových obchodních podmínek.

11/4 Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.

11/5 Poskytovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci s Nabyvatelem prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu, kterou Nabyvatel zadá v Klientské zóně a za jejíž správnost Nabyvatel odpovídá.

11/6 Poskytovateli svědčí v souladu s platnou právní úpravou oprávněný zájem zasílat obchodních sdělení Nabyvateli, a to na Nabyvatelovu e-mailovou adresu, kterou má u Poskytovatele zaregistrovanou. Obsahem takového obchodního sdělení může být i informace o nabídce, kterou Poskytovatel poskytuje ve spolupráci s třetí osobou. Nabyvatel je však oprávněn kdykoli uplatnit námitku vůči tomuto postupu a odmítnout užití své e-mailové adresy pro zasílání obchodních sdělení Poskytovatele tím, že zašle svou námitku na adresu Poskytovatele info@alveno.cz.