Všeobecné obchodní podmínky

Účinné do 20. 12. 2022

Společnost: IRESOFT s.r.o.
Sídlo: Cejl 37/62, 602 00 Brno
IČ: 262 97 850
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42453 (dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 734 150 760, +420 543 215 460
Email: info@alveno.cz

1 Úvodní ustanovení

1/1 Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“) při užívání informačního systému Alveno (dále jen „systém Alveno“), který slouží k evidenci a výpočtu docházky především zaměstnanců a také ke kontrole přístupu osob, a který je propojen s aplikačním a databázovým serverem Poskytovatele (dále jen „Cloud“); Poskytovatel je autorem a výhradním držitelem veškerých majetkových práv k systému Alveno.

1/2 Návrh Poskytovatele k uzavření smlouvy o užívání systému Alveno není určen pro spotřebitele ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nebo ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1/3 Smlouvou se v těchto obchodních podmínkách rozumí podle situace:

 • – licenční smlouva uzavřená na samostatné listině nebo prostřednictvím elektronické komunikace, pokud tato byla uzavřena, nebo
 • – licenční smlouva uzavřená prostřednictvím webového rozhraní dle bodu 3/1 těchto podmínek; v takovém případě listinná smlouva neexistuje, což však nemá vliv na existenci smluvního vztahu a závaznost těchto obchodních podmínek.  

2 Předmět smlouvy

2/1 Poskytovatel smlouvou uzavřenou v souladu s článkem 3 těchto obchodních podmínek poskytuje Nabyvateli oprávnění k užívání systému Alveno v rozsahu a způsobem definovaném níže podle zvolené varianty (balíčku) systému Alveno a Nabyvatel se zavazuje platit za poskytnutí tohoto oprávnění k užívání stanovenou cenu (licenční odměnu) a dodržovat další povinnosti stanovené těmito obchodními podmínkami.

3 Uzavření smlouvy

3/1 Smlouva se uzavírá prostřednictvím internetového portálu www.alveno.cz (dále jen „webové rozhraní“), na prostřednictvím kterého dojde k uzavření licenční smlouvy a vytvoření uživatelského účtu Nabyvatele. Obsahem licenční smlouvy jsou také tyto obchodní podmínky ve verzi účinné k okamžiku uzavření smlouvy.

3/2 Nabyvatel je povinen při registraci ve webovém rozhraní uvádět pravdivé údaje, přičemž nepravdivost údajů může být důvodem pro výpověď smluvního vztahu. Nabyvatel je povinen zajistit ochranu přístupových údajů k uživatelskému účtu a nese z toho plynoucí odpovědnost.

3/3 Každý Nabyvatel může mít nejvýše jeden účet systému Alveno na jedno IČ. V rámci jednoho účtu však Nabyvatel může aktivovat přístup do systému Alveno vícero uživatelům.

3/4 Zaměstnancem (úvazkem) se rozumí jeden základní pracovněprávní vztah, ke kterému je docházka systémem Alveno zpracovávána, či jsou v souvislosti s ním jinak využity funkce systému Alveno.

4 Předmět a rozsah užívání

4/1 Systém Alveno existuje pouze v jediné licenční verzi bez jakýchkoli omezení. Licence se uděluje jako nevýlučná, územně neomezená, s množstevním omezením daným verzí software a nepřevoditelná na další osobu. Poskytovatel je oprávněn v budoucnu zpřístupňovat nové funkce systému Alveno, a to i samostatně hrazené.

4/2 Oprávnění Nabyvatele k užití systému Alveno se poskytuje po dobu trvání smluvního vztahu.  

4/3 Nabyvatel není oprávněn užívat systém Alveno jiným způsobem a v jiném rozsahu než stanoveném těmito obchodními podmínkami a jak to vyplývá z povahy smluvního vztahu a systému Alveno, zejména pak Nabyvatel není systém Alveno zneužívat, rozmnožovat, kopírovat, poškozovat, či se o to pokoušet.

4/4 Nabyvatel je oprávněn v rámci jemu poskytnuté licence systému Alveno tuto poskytovat třetím osobám či jim umožnit užívání systému Alveno. Odpovědnost nabyvatele tím není dotčena.

5 Cena a platební podmínky

5/1 Za užívání systému Alveno je Nabyvatel povinen hradit odměnu stanovenou pro konkrétní variantu (balíček) systému Alveno ceníkem Poskytovatele, který je zveřejněn ve webovém rozhraní systému Alveno a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5/2 Zúčtovací období je kalendářní měsíc. Nabyvatel je povinen hradit plnou výši odměny za kalendářní měsíc i v případě, že smluvní vztah dle této smlouvy netrval po celý kalendářní měsíc.

5/3 Odměna bude hrazena vždy dopředu, v periodicitě sjednané ve smlouvě, jinak měsíční (dále jen „fakturační období“). Licenční odměna je splatná na základě faktury vystavené nejpozději 5. den kalendářního měsíce předcházejícího začátku fakturačního období. Splatnost faktury bude 14 dní od doručení, nejpozději však v poslední den kalendářního měsíce předcházejícího začátku fakturačního období, ledaže se strany dohodou jinak.

5/4 V případě prodlení s úhradou uvede Poskytovatel systém Alveno do režimu umožňujícímu pouze náhled, nikoliv však úpravu či vkládání údajů (dále jen „režim náhledu“). V režimu náhledu bude systém Alveno vždy maximálně 90 po sobě jdoucích dní. Smluvní strany sjednávají, že po uplynutí 90 dní v režimu náhledu je Poskytovatel oprávněn veškerá data Nabyvatele uložená v systému Alveno nenávratně odstranit. Do plnohodnotného provozu bude systém Alveno uveden bez zbytečného odkladu po úhradě veškerých dlužných částek Poskytovateli Nabyvatelem, a to včetně odměny za dobu, po kterou byl systém Alveno v režimu náhledu, a to v plné výši; to neplatí v případě, že již byla data odstraněna dle předchozí věty.

6 Ostatní ujednání

6/1 Poskytovatel se zavazuje zajistit dostupnost systému Alveno v rozsahu 99 % času v každém měsíci. Nedostupností není, pokud systém Alveno není funkční

 • – při údržbě systému oznámené Nabyvateli nejpozději 3 pracovní dny předem,
 • – v důsledku překážky, která vznikla nezávisle na vůli a poměrech Poskytovatele, za kterou se považuje mimo jiné též výpadek na straně poskytovatele serverhostingových služeb, u něhož je provozován systém Alveno.

6/2 Poskytovatel nijak neodpovídá za data obsažená v systému Alveno, nýbrž pouze za jeho dostupnost v souladu s předchozím bodem. Nabyvatel nese sám odpovědnost za použití systému Alveno a jeho výstupů; jejich správnost Poskytovatel nezaručuje.

6/3 Pro případ, že Nabyvateli vznikne škoda, za kterou Poskytovatel odpovídá v důsledku porušení svých povinností podle licenční smlouvy, se sjednává omezení nároku na náhradu takové škody v souhrnu za všechny nároky Nabyvatele vůči Poskytovateli na náhradu škody na částku ve výši měsíční odměny, kterou Nabyvatel uhradil Poskytovateli v zúčtovacím období, kdy došlo k porušení povinností Poskytovatele.

6/4 Součástí systému Alveno je také přístupový systém, který dle svého nastavení umožňuje vybraným uživatelům např. otevírání dveří, přístup přes turnikety apod. Nabyvatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu, která může vzniknout Nabyvateli či jiným osobám v souvislosti s nesprávným nastavením přístupového systému. Nabyvatel také bere na vědomí, že ani přístupový systém obsažený v systému Alveno neposkytuje úplnou jistotu a zabezpečení prostoru.

6/5 V rámci uživatelské podpory systému Alveno může Poskytovatel poskytnout Nabyvateli na jeho písemnou žádost uživatelskou podporu ve formě vzdáleného přístupu do zařízení Nabyvatele (zejména do jeho PC). Nabyvatel bere na vědomí, že je povinen kontrolou činnosti Poskytovatele v případě vzdáleného přístupu a současně má možnost vzdálený přístup kdykoliv ukončit. Poskytovatel tedy nenese odpovědnost za žádnou škodu nebo újmu způsobenou Nabyvateli nebo jiným osobám v souvislosti se vzdáleným přístupem.

7 Ochrana vkládaných informací

7/1 Poskytovatel se zavazuje chránit obsah vložený Nabyvatelem, zacházet s tímto obsahem jako s důvěrným a bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele tento obsah nevyužít ani pro sebe ani neprozradit, nesdělit ani nezpřístupnit žádné třetí osobě, vyjma případů, kdy:

 • a) takovéto poskytnutí informací je požadováno zákonem nebo na základě zákona vydaným rozhodnutím orgánu veřejné moci oprávněného takovou povinnost uložit; nebo
 • b) takové informace se později staly veřejně dostupnými z důvodů jiných, než je porušení závazků zde ustanovených; nebo
 • c) jde o sdělení informace Poskytovatelem pro účely ochrany svých práv a oprávněných zájmů v rozhodčím řízení, v soudním řízení nebo v řízení u orgánů veřejné správy.

8 Trvání smluvního vztahu

8/1 Smluvní vztah založený licenční smlouvou se uzavírá na dobu neurčitou.

8/2 K ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy dochází též okamžikem, kdy bude splněna kterákoli z následujících podmínek:

 • a) uplynutí 90 dnů režimu náhledu ve smyslu bodu 5/4 těchto obchodních podmínek;
 • b) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy z důvodu zjištění, že údaje uvedené o Nabyvateli v registračním formuláři, které Poskytovatel v registračním formuláři označuje jako povinné, nejsou pravdivé nebo byly užity neoprávněně;
 • c) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro porušení kterékoli povinnosti dle článku 4 těchto obchodních podmínek; nebo
 • d) jestliže Poskytovatel doručí Nabyvateli elektronickou poštou výpověď této smlouvy pro hrubé či opakované porušení kterékoli povinnosti dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Výpověď je účinná doručením, tj. bez výpovědní doby. V případě výpovědi dle tohoto bodu začne režim náhledu bez možnosti úhrady a po jeho uplynutí smluvní vztah končí.

8/3 Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smluvní vztah založený touto smlouvou výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou do konce fakturačního období, v němž byla tato výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď však musí být doručena nejpozději 10 dnů před koncem fakturačního období. Po skončení fakturačního období začne režim náhledu bez možnosti úhrady. Po jeho skončení končí smluvní vztah.

8/4 Smluvní vztah založený touto smlouvou končí také tehdy, jestliže Nabyvatel vyjádří nesouhlas s novými obchodními podmínkami v souladu s článkem 9/3; v takovém případě končí smluvní vztah uplynutím režimu náhledu bez možnosti úhrady, který začne první den po účinnosti dosavadních obchodních podmínek.

8/5 Dnem následujícím po posledním dni trvání smluvního vztahu dojde k trvalému a nenávratnému odstranění veškerých dat Nabyvatele uložených v systému Alveno a ke zrušení registrace Nabyvatele, s čímž nabyvatel výslovně souhlasí a tento souhlas je rozhodnutím Nabyvatele, jakožto správce osobních údajů.

8/6 Smluvní strany sjednávají, že případné přeplatky vzniklé na odměně či v důsledku skončení smluvního vztahu nevyužitá předplacená odměna se nevrací.

9 Závěrečná ustanovení

9/1 Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na webovém portálu www.alveno.cz při uzavírání smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem a rovněž po přihlášení do webového rozhraní a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. Obě smluvní strany měly možnost se s jejich textem seznámit před uzavřením smlouvy.

9/2 V neupravených otázkách se použije české právo. Užití obchodních podmínek Nabyvatele je vyloučeno. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí býti vůči druhé smluvní straně ve slabším postavení. Současně obě smluvní strany prohlašují, že měly reálnou možnost ovlivnit obsah práv a povinnosti plynoucích jim z tohoto smluvního vztahu.

9/3 Poskytovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky i ceník průběžně novelizovat, a to i nahrazením novými obchodními podmínkami či zcela novým ceníkem. Nové znění obchodních podmínek nebo ceníku Poskytovatel zveřejní nejpozději 15 dnů před nabytím jeho účinnosti po přihlášení do webového rozhraní a ve stejné lhůtě informuje Nabyvatele elektronickou poštou. Nabyvatel je povinen se s novým zněním obchodních podmínek a ceníku seznámit s tím, že pokud neprojeví nejpozději poslední den účinnosti stávajících obchodních podmínek vůči Poskytovateli výslovný nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek a užívá-li systém Alveno nadále, považují se nové obchodní podmínky za oboustranně schválené a účinné ode dne určeného v příslušném oznámení o účinnosti nových obchodních podmínek. Tato ustanovení se vztahuje i na změnu variant (balíčků) systému Alveno s tím, že Poskytovatel je povinen současně informovat Nabyvatele o tom, ve které nové variantě (balíčku) bude smluvní vztah s konkrétním Nabyvatelem pokračovat.

9/4 Případná neplatnost některého ujednání těchto obchodních podmínek, které lze od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nemá vliv na platnost jejích ostatních ustanovení. Účastníci smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.

9/5 Poskytovatel je oprávněn vést veškerou komunikaci s Nabyvatelem prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu, kterou Nabyvatel zadá ve webovém rozhraní a za jejíž správnost Nabyvatel odpovídá.

9/6 Odlišná ujednání v licenční smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.