Všeobecné obchodní podmínky pro nákup

účinné od 15.6.2018

Prodávající:
IRESOFT s.r.o.,
se sídlem: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 262 978 50
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 42453,

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 543 215 460
Fax: +420 543 214 572
E-mail: info@alveno.cz

(dále jen „prodávající”)

1 Úvodní ustanovení

1/1 Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem (dále též „kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.alveno.cz (dále též „elektronický obchod“).

1/2 Elektronický obchod je určen výhradně pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1/3 Vztahy prodávajícího a kupujícího se ve věcech zde výslovně neupravených řídí českým právním řádem, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2 Předmět smlouvy

2/1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře elektronického obchodu a kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

3 Objednání zboží a uzavření smlouvy

3/1 Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

3/2 Před konečným a závazným potvrzením objednávky může kupující celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat (a to včetně ceny zboží a dopravy) a opravit.

3/3 Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující rovněž potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

3/4 Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce prodávající zašle automatický e-mail potvrzující doručení objednávky. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Tímto potvrzením však není dotčeno oprávnění prodávajícího požadovat dodatečné potvrzení dle odstavce 3/6, ani tím není uzavřena kupní smlouva.

3/5 Jakmile kupující obdrží od prodávajícího e-mail potvrzující doručení objednávky, je nabídka prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nejdéle však po dobu 30 dnů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany prodávajícího zaslanou kupujícímu dalším e-mailem. Nepoužije se tedy ustanovení § 1732 občanského zákoníku. Prodávající není povinen nabídku kupujícího na uzavření kupní smlouva akceptovat.
Akceptaci anebo oznámení o neakceptaci prodávající odešle kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky a jejím posouzení. Od akceptace objednávky vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

3/6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, podmínit účinnost akceptace objednávky tím, že požádá kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Skutečnost, že kupující odmítl provést autorizaci objednávky, se nijak nedotýká její závaznosti.  

3/7 Prodávající si také vyhrazuje právo neakceptování objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží v elektronickém obchodě.

3/8 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4 Cena zboží a platební podmínky

4/1 Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v elektronickém obchodě jako cena bez DPH. Prodávající je oprávněn cenu zboží kdykoliv změnit, a to změnou ceny na internetových stránkách. Za sjednanou cenu se považuje cena uvedená v elektronickém obchodě při objednávce a cena uvedená v rekapitulaci objednávky před jejím odesláním. Náklady na dopravu, jejichž výše je uvedena v elektronickém obchodě v popisu možných způsobů dodání a jejichž výše se může dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně nákladů na dopravu.

4/2 Platba za zboží a náklady na dopravu se uskutečňuje dobírkou prostřednictvím sjednaného dopravce nebo převodem z účtu při platbě předem. Náklady na dopravu se liší podle zvoleného způsobu dopravy a jsou vždy uvedeny u konkrétního způsobu dopravy v objednávce.

4/3 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení.

4/4 V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem nebo stejným způsobem, jakým byly prostředky poskytnuty prodávajícímu. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

5 Dodání zboží

5/1 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v místě uvedeném v objednávce.

5/2 Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto obchodních podmínek, tj. akceptací objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil variantu úhrady převodem na účet předem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5/3 Není-li v elektronickém obchodě pro konkrétní zboží uvedena jiná lhůta, činí lhůta k dodání 5 pracovních dní. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
5/4 Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí s odbornou péčí zkontrolovat a podat prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil, jinak nemůže být právo z vady, která mohla být takto zjištěna, přiznáno.

5/5 Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy; kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží s tím, že prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem opakované o dodání zboží kupujícímu a nákladů na uskladnění nepřevzatého zboží.

6 Odpovědnost za vady, záruční doba

6/1 Není-li v elektronickém obchodě či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba 24 měsíců.

6/2 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.

6/3 Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Současně se záruka nevztahuje na další věci, které jsou nutné k provozu zboží, byť by byly dodány společně se zbožím (např. baterie, provozní kapaliny, spotřební materiál apod.).

6/4 Nároky z vad zboží lze uplatnit v sídle prodávajícího, a to písemně, nebo osobně v provozní době. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, předložit záruční list a doklad o dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.

7 Zpracování osobních údajů

7/1 V případě, že kupující je fyzickou osobou, jsou prodávajícím zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.

7/2 Bez ohledu na to, zdali je kupující fyzickou či právnickou osobou, mohou být prodávajícím též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců kupujícího ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce. Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které kupující poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.

7/3 Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb kupujícím na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.

7/4 Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení trvání smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, a to pro případné určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7/5 Prodávající nepředá osobní údaje kupujícího žádným dalším příjemcům.

7/6 Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:

  • • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
  • • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
  • • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
  • • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

8 Závěrečná ustanovení

8/1 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách elektronického obchodu www.alveno.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Kupující měl před uzavřením smlouvy možnost se s obsahem obchodních podmínek seznámit, jakož si i tyto archivovat.

8/2 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodě v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

8/3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným v jejich záhlaví a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější obchodní podmínky, a to pro kupní smlouvy uzavřené po okamžiku účinnosti těchto obchodních podmínek.