Jak naložit se stravenkami na home office?

jídlo na talíři

S prací na homeoffice se vyrojila celá řada nejrůznějších otázek. Jednou z nich je také, zda má zaměstnanec nárok na stravenku a zda je tento náklad pro zaměstnavatele daňově uznatelný.

Zákoník práce práci z domu konkrétně nedefinuje a ani její specifické podmínky. V praxi se ale většinou práce na homeoffice od práce na pracovišti neliší. Zaměstnanec dle dohodnutých podmínek vykonává činnost na sjednaných úkolech a ve vymezené pracovní době, kterou si dle domluvy může do jisté míry i sám rozvrhovat.

Zaměstnavatel není ze zákona povinen přispívat na stravování svých zaměstnanců, s výjimkou služební cesty. A tak je stravenka zaměstnanecký benefit, který může zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům dle svého uvážení. Zaměstnavatel také sám stanovuje podmínky pro jejich poskytování. Práce z domu by ale nemusela být překážkou.

Příspěvek na stravné je pro zaměstnance příjem v podobě nepeněžního plnění a od daně z příjmů fyzických osob je tedy osvobozený. Na straně zaměstnavatele se jedná o náklady, které mohou být do míry stanovené zákonem daňově uznatelné.

Pokud se zaměstnavatel rozhodne svým zaměstnancům na homeoffice poskytnout tento benefit, není nutné se obávat případné daňové neuznatelnosti nákladů. Je pouze potřeba zohlednit příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů.

Jednou z podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů na stravování je přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvající alespoň tři hodiny. Pokud ale zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale za dohodnutých podmínek vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, je rozhodující, jestli lze stanovit směnu, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.

Pokud lze u zaměstnanců na homeoffice směnu stanovit, pak je možné náklady za stravenky považovat za daňově uznatelné.

Se zaměstnanci na homeoffice si je proto dobré sjednat nejen konkrétní úkoly či agendu, ale také pracovní směnu, která vám navíc pomůže zajistit i lepší součinnost celého pracovního týmu. Osvědčilo se stanovení povinné části pracovní doby, např. mezi devátou hodinou ranní a třetí hodinou odpolední, kdy je zaměstnanec povinný být dostupný pro komunikaci s ostatními členy týmu, dalšími spolupracovníky, dodavateli či zákazníky. Zbytek pracovní doby si pak může rozvrhnout sám dle svým potřeb a priorit.

Pro zajištění daňové uznatelnosti nákladů za stravenky by tato povinná část pracovní doby měla být dlouhá nejméně tři hodiny. Ať už se rozhodnete zaměstnancům na homeoffice stravenky poskytovat nebo ne, v aplikaci Alveno si můžete snadno nastavit, zda se má nárok na stravenku u homeoffice počítat. Více o nastavení se dočtete v nápovědě.

Zaujal Vás systém Alveno?