Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba – pravidla pro rok 2024

nahled-blog-externi-clanky

Využíváte při plánování směn nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu? Ověřte si, že řádně plníte všechny související povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. V tomto článku najdete aktuální pravidla pro rok 2024.

Nemáte čas přečíst si celý článek? Nebo si jej prostě jen chcete pustit pasivně do ucha? Není problém, článek nám namluvila Lucka, jen ji odpusťte intonaci, je ze světa jedniček a nul (AI).

Co je to nerovnoměrně rozvržená pracovní doba (NRPD) – a k čemu je?

Nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu (NRPD) definuje zákoník práce v paragrafu 78, písmeno m. Je to jedna ze základních variant pracovní doby, kterou využijete zejména, když je potřeba na každý týden naplánovat jinak směny.

Zaměstnanci mohou v režimu nerovnoměrně rozvržené pracovní doby odpracovat každý týden jiné množství hodin. Směny také mohou začínat a končit v různou dobu. A celkový počet týdenních odpracovaných hodin může někdy přesáhnout základní stanovenou pracovní dobu (max. 40 hod).

Hlavními alternativami nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je rovnoměrně rozvržená pracovní doba (kdy je rozvržení práce každý týden stejné) a konto pracovní doby (kdy je rozvržení práce ještě flexibilnější, ale svázané dalšími podmínkami).

Specifika a přínosy nerovnoměrně rozvržené pracovní doby

Hlavní výhodou nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je větší svoboda při plánování směn. Ta však neplatí neomezeně.

Na nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu se vztahuje limit počtu odpracovaných hodin za týden. Počítá se tak, aby průměrná týdenní pracovní doba za tzv. vyrovnávací období nepřesáhla průměrnou standardní týdenní pracovní dobu. Do tohoto výpočtu se nezapočítávají práce přesčas.

VYROVNÁVACÍ OBDOBÍ

Bez vyrovnávacího období se při plánování směn u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby neobejdete. Jeho délku a načasování určuje zaměstnavatel.

Nemá určenou minimální hranici, delší vyrovnávací období vám však umožní snáz plnit limity odpracovaných hodin.

Za normálních podmínek může trvat maximálně 26 po sobě jdoucích týdnů. Kolektivní smlouvou se dá prodloužit až na 52 týdnů.

Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance související s rozvržením pracovní doby:

 • Zaměstnavatel má povinnost vypracovat písemný rozvrh pracovní doby a seznámit s ním zaměstnance 2 týdny předem.
 • Rozvržena by měla být pracovní doba pro celé vyrovnávací období.
 • Zaměstnavatel musí vždy určit začátek a konec směny a zanést je do evidence pracovní doby. Od 1. 10. 2023 se evidenční povinnost vztahuje také na zaměstnance na DPP a DPČ.
 • Do evidence je nutné zahrnout i noční práce a doby pracovní pohotovosti.
 • Zaměstnavatel musí zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti.
 • Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na pracovišti a odejít až po skončení směny.

Také nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu zvládne docházkový systém Alveno. Ušetřete si studování pravidel a svěřte pracovněprávní administrativu moderním technologiím. Chytrý docházkový systém Alveno za vás ohlídá evidenci docházky, potřebné pro splnění zákonné povinnosti evidence pracovní doby, včetně nerovnoměrně rozvržených směn. Nabízí také funkci integrace biometrických čteček pro bezpracnou evidenci docházky.

Pravidla plánování směn u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby:

 • Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin (§ 83 zákoníku práce). Pokud práci vykonávají zaměstnanci mladší 18 let, zkracuje se povolená délka směny na 8 hodin.
 • Po 6 hodinách práce musí zaměstnavatel zajistit přestávka na jídlo a oddech o délce 30 min (§ 88 zákoníku práce). Tyto přestávky nemusí být zaneseny přímo v evidenci práce, zaměstnavatel je však povinen při kontrole doložit, že k nim skutečně došlo.
 • Na každý pracovní týden připadá povinný nepřetržitý odpočinek. Existují ho dva typy, odpočinek mezi směnami a týdenní odpočinek. Odpočinek mezi směnami trvá minimálně 11 hodin, ten týdenní pak minimálně 35 hodin, a je-li to provozně možné, má zahrnovat neděli. Od roku 2024 může být nově jednorázově zkrácen na 24 hodin. Zkrácení musí ovšem zaměstnavatel hned v následujícím týdnu vynahradit.

POZOR:
Od 1. 10. 2023 inspektorát práce kontroluje dodržování nepřetržitého denního odpočinku, odpočinku v týdnu a přestávky na odpočinek během směny i u tzv. dohodářů.

 • Pokud jsou součástí rozvrhu práce také noční směny, nesměla jejich délka v minulosti překročit 8 hodin za den. Po každé takové směně tedy musela následovat přestávka dalších 16 hodin. Od roku 2024 však je k dispozici alternativní uspořádání. Je-li to z provozních důvodů nutné, může zaměstnavatel nařídit noční směny i delší. Průměrná délka směn za vyrovnávací období však nesmí překročit 8 hodin denně. (§ 94 zákoníku práce)
 • Práce přesčas nesmí překročit v průměru 8 hod. týdně za období 26 po sobě plynoucích týdnů (nezahrnuje přesčasy, za které bylo poskytnuto náhradní volno)

Práci přesčas nelze nařizovat široké skupině zaměstnanců. Pouze s vlastním souhlasem ji mohou vykonávat zaměstnanci pracující na kratší pracovní dobu, zaměstnanci mladší 18 let (na ty se vztahuje i omezení délky přesčasu), těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do 1 roku.

Alveno

Nejčastější dotazy k NRPD

Co je to nerovnoměrně rozvržená pracovní doba (NRPD)?

Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba je typ pracovní doby, kdy zaměstnavatel nastaví směny různě na po sobě jdoucí týdny. Její definici stanoví § 78 zákoníku práce.

Čím se nerovnoměrně rozvržená pracovní doba liší od ostatních pracovních režimů?

Nerovnoměrně rozvržená doba se hodí pro provozy, kde je při plánování směn potřeba větší svoboda. Umožňuje stanovit odlišné začátky a konce směn i počty směn pro každý pracovní týden.

Vztahují se na nerovnoměrně rovrženou pracovní dobu nějaká omezení?

Ano. Nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu lze naplánovat pouze po délku tzv. vyrovnávacího období. Jeho rozsah stanoví zaměstnavatel, nesmí však přesáhnout 26 týdnů. Platí také omezení průměrné délky týdenní pracovní doby.

Platí pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu standardní omezení délky směn?

Do jisté míry ano. I pro směny v nerovnoměrném režimu platí např. omezení délky práce přesčas, povinné přestávky nebo třeba omezení délky nočních směn. Konkrétní znění příslušných pravidel najdete výše v článku.

Jaké má zaměstnavatel povinnosti v souvislosti s rozvržením nerovnoměrné pracovní doby?

Zaměstnavatel musí předem rozvrhnout pracovní dobu pro celé tzv. vyrovnávací období. S písemným rozvrhem pracovní doby musí zaměstnance seznámit 2 týdny předem.

Zaujal Vás systém Alveno?